Mindfulness terapie

František Lomský

MBTT 

(Mindfulness-based transformation therapy / Transformační terapie založená na mindfulness)

Pronásledují vás obavy a úzkosti? Jste náchylní k depresivním stavům? Jste pohlcení a vyčerpaní chronickým stresem? Terapie založená na mindfulness je vědecky ověřená a vysoce funkční metoda, která již pomohla velkému množství lidí.  

Terapie je určená pro tyto druhy potíží:

 • Úzkosti, chronické obavy
 • Depresivní a postdepresivní stavy, prevence relapsu
 • Zvládání náročných emocí
 • Stres způsobený přepracovaností, obavami či bolestivým onemocněním
 • Nízká sebedůvěra   
 • Vyhoření a vyčerpání
 • Prokrastinace
 • Ztráta smyslu
 • Podpora léčby u všech psychoterapeutických pacientů

Jak probíhá mindfulness terapie?

Při mindfulness terapii vycházím z těchto přístupů:

Meditace vhledu (vipassaná) a MBCT (mindfulness-based cognitive therapy / kognitivní terapie založená na všímavosti): vědomé prožívání čtyř základních složek sebezakoušení: smyslového, myšlenkového, emočního a postojového. Přenesení bdělé pozornosti z konceptuálních obsahů mysli na vjemy zakoušené v přítomném okamžiku na úrovni těla a mysli vede k hluboké relaxaci, k rozvoji sebesoucitu a sebepřijetí a k intuitivnímu opuštění emočně-mentálních vzorců, které stojí za většinou emočních poruch. Tento přístup se opírá nejen o empirické poznání, ale také o velké množství vědeckých studií, při nichž byla vysoká účinnost této metody ověřena. 

Kognitivně-behaviorální přístup: je používán v transformačním koučinku a psychoterapeutické praxi. Slouží ke zvědomění postojů vůči emočně náročným situacím a vůči nám samotným. Nevědomá přesvědčení totiž mají vliv na to, jak se cítíme. Změna negativních jádrových či sebelimitujících přesvědčení, případně jejich úplné rozpuštění, vede k pozitivní transformaci emočního prožívání.  

Práce s emočním tělem: emoční sebeprožívání je spojeno nejen s tím, jak uvažujeme, ale také se somatickou oblastí - naším tělem. Díky němu můžeme vstoupit do kontaktu s našimi pocity a následně pracovat na emoční proměně skrze rozvíjení tzv. transformačních postojů.  

Spirituální přístup: jeho základem je prohloubení kontaktu se sebou samým, plné vnímání všech oblastí našeho prožívání (introspektivní pozornost) a rozvinutí transformačních postojů: sebelaskavosti, sebesoucitu, sebepřijetí a zájmu o vlastní prožívání. Vede k rozpuštění emoční bolesti a změně v pohledu na svoji identitu. Namísto tzv. "narativního já" se postupně zakoušíme stále více jako "esenciální já" - autentické, vnitřně svobodné, plně si vědomé sebe sama.

Syntéza těchto přístupů a zejména zvědomění všech rovin našeho prožívání díky mindfulness má silný transformační účinek. Proto tento přístup označuji jako Mindfulness-based transformation therapy (MBTT) / Transformační terapie založená na mindfulness.    

Principy MBTT

 1. Přítomný okamžik: Vnímání prožitků na úrovni těla, mysli a emocí probíhá vždy v přítomném okamžiku. Ať pracujeme s aktuálními obtížemi či se v terapii vracíme do minulosti, vždy se to děje skrze přítomné vědomí. Proto je součástí každé terapie meditace či mindfulness cvičení vedené podle individuálních potřeb konkrétního člověka.
 2. Holistický přístup: Tělo, emoce a mysl jsou tři aspekty jednoho systému, který si přirozeně hledá vlastní rovnováhu. Když dojde k jejímu vychýlení, hledá tento systém kompenzační formy, jak najít novou rovnováhu. Proto je naše sebevnímání a chování v reálném světě (závislosti, vztahové potíže, prokrastinace, neschopnost regulovat emoce ad.) často odrazem toho, co jsme prožili v minulosti (např. dětská či vztahová traumata). Díky tomu porozumění vlastním potížím a psychologický vhled mohou přinést emoční úlevu. Stejně tak i opačně práce s emocemi může změnit vlastní sebepochopení a sebevztahování. Emoční a mentální sebeprožívání se rovněž odráží na somatické rovině.
 3. Transformační postoje: Sebepřijetí, laskavost a soucit k vlastní osobě, stejně jako potřeba porozumět vlastnímu sebeprožívání jsou základními katalyzátory vnitřní proměny. Souvisí s nimi postupné opouštění zraňujících postojů, jako jsou vzorce lpění a odporu k zakoušeným fenoménům.
 4. Odlehčený a hravý přístup: Terapie je proces, který vyžaduje opravdovost a skutečný zájem. To však neznamená brát se příliš vážně – jak na straně klienta, tak terapeuta. Humor v ten správný okamžik je ingrediencí, která dokáže rozpustit napětí, prohloubit vnitřní lehkost a umožňuje odstup od sebe sama.
 5. Intuitivní přístup, který nelpí na rigidních pravidlech. Řídí se individualitou a potřebami člověka, který přichází na terapii. Proto se s některými lidmi více medituje, s jinými se vychází více z kognitivně-behaviorálního přístupu, s dalšími klienty hledáme nový postoj k emočnímu sebeprožívání. Samotná meditace je také vždy vedena podle potřeb konkrétního člověka (relaxace, jednobodové soustředění, vhledové soustředění, práce s tzv. oporami pozornosti, vizualizace, rozvíjení transformačních postojů apod.)
 6. Rovnocenný vztah mezi terapeutem a klientemZásadně se vyhýbám termínu pacient a osobně příliš nepoužívám ani slovo "klient". Terapii vnímám jako prostor, kde se potkává energie dvou lidských bytostí a ve kterém může dojít k téměř alchymické proměně díky setkání různých lidských kvalit. Terapeut je jenom nástrojem, skutečná transformace probíhá díky vědomí v přítomném okamžiku a otevřenosti člověka, který na terapii přichází.

Pár slov o mně

Meditaci jsem se začal věnovat v roce 1997, a od roku 2000 pak zejména meditaci vhledu (vipassaná), která je založena na rozvíjení vědomí přítomného okamžiku - mindfulness. Během prvních deseti let jsem meditoval téměř v každém volném čase - všechny dovolené jsem trávil na meditačních ústraních v ČR a zahraničí. Celkově jsem absolvoval více než 2.100 hodin intentivní meditace pod skvělými učiteli jako jsou Ashin Ottama, Steve Armstrong, Chritopg Titmuss, Bhante Sujiva, Sean Pritchard ad. Současně s tím jsem se věnoval praxi sebepoznání skrze neduální filosofii (advaita), zejména v tradici Ramana Maharshiho, Nisargadatty Maharaje a Rameshe Balsekara.

Ačkoliv jsem si to na začátku neuvědomoval, hlavní motivací k intenzivní meditaci byla potřeba zbavit se emočního utrpení ve všech jeho podobách, ať už šlo o pocit nenaplněnosti, podprahová frustrace, stres, nejistota, vnitřní stud a nízký pocit sebehodnoty/sebevědomí, strach z bolesti a opuštění, oddělení od jednoty a plnosti života, pocit prázdnoty a nedostatečnosti. Cesta meditace měla tedy kromě spirituální dimenze i mocný sebeterapeutický rozměr. Díky němu uvedené bolestivé pocity z velké části odezněly a objevil se vnitřní klid a tiché vědomí vlastní přítomnosti. Současně s tím jsem začal zjišťovat, že sdílení těchto zkušeností je přínosné i pro ostatní.

Postupně jsem začal vést kurzy mindfulness, meditace vhledu (vipassaná) a kurzy zaměřené na integraci, transformaci a zdravé prožívání emocí. Kromě toho se věnuji práci s individuálními klienty v podobě mindfulness terapie a transformačního/životního koučinku. 

Jako obsahový spoluautor jsem se podílel na vzniku první české meditační aplikace Calmio. V roce 2022 mně vyšla v nakladatelství Pointa / Albatros Média kniha "Mindfulness: co vám ještě neřekli?", ve které píši o málo známých, avšak zásadních tématech pro úspěšné rozvíjení mindfulness - mimo jiné o vztahu mindfulness a duševního zdraví. 

Pokud byste chtěli vědět více o mé duchovní a profesionální cestě, uvádím odkaz na rozhovor pro Život v přítomnosti: ZDE.

"Na terapie jsem začala k Františkovi chodit ve chvíli, kdy už jsem sama nevěděla kudy kam. Trápily mě úzkosti, emoční přejídání, vyhoření a chronický stres. Velmi na Františkovi oceňuji jeho profesionální přístup, systematické vedení každé terapie, ucelený přehled o všech našich setkáních, schopnost položit správnou otázku ve správný čas a neposledně jeho diskrétnost, empatii a lidskost. Skrze zvědomování a vizualizaci jsem se postupně učila, jak rozpoznat emoci/pocit, jak s tím pracovat a jak to nechat z těla odejít, popř. jen tak nechat být. Nejsilnější prožitky jsem měla, když jsme postupně rozkrývali nezpracované emoce z dětství, utěšovali vnitřní dítě anebo vraceli do těla sílu/energii. Vždy jsem z terapie odcházela s nadějí, že jsem konečně našla někoho, kdo nejenom rozumí mým potížím, ale hlavně mi ukáže, jak si s nimi SAMA poradit. Františku, moc Vám děkuji!" (Aneta)

Kurz Moudrost emocí

INTEGRACE, TRANSFORMACE A PROBUZENÍ CITOVÉHO ŽIVOTA

14. 10., 11. 11., 9. 12. 2023

Emoce jsou mocné psychické energie. Ve své nejhorší podobě nás dokáží stáhnout do panických strachů, obav, žárlivosti, nenávisti, smutku či deprese. Na druhou stranu nás doprovázejí ve formě nadšení, štěstí či úžasu během nejkrásnějších okamžiků života.

Na tomto třídílném kurzu se naučíte emoce prožívat vědomě, zvládat jejich negativní projevy, porozumět jejich mechanismu, integrovat je do běžného života, transformovat jejich energii na podpůrnou a vyživující, a rozvinout pocity, které vás přivedou na cestu probuzení do přítomného okamžiku.

Více ZDE

Jak sezení probíhají?

Vstupní konzultace, která probíhá telefonicky nebo přes video call, trvá cca 15 min a je zdarma. Během ní si vyjasníme, co přesně vás trápí a jaké jsou vaše potřeby. Každé další sezení trvá 60 minut. Jeho součástí je rozhovor týkající se aktuálních či dlouhodobých potíží, rozvíjení mindfulness, terapeutická cvičení a na míru vedená meditace.

Vstupní konzultaci lze spojit s následným prvním sezením v rámci jednoho setkání. V tom případě trvá první setkání přibližně hodinu a čtvrt.

Sezení probíhají dle domluvy osobně na adresách:

 • Centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1
 • Roztylské sady 1103/4, 141 Praha 4 - Spořilov

On-line prostřednictvím aplikace ZOOM

Ceník:

Jedno 60min sezení: 800 Kč. 

Částku lze uhradit v hotovosti po skončení terapie nebo na místě převodem v mobilním bankovnictví prostřednictvím QR kódu. Nelze ji hradit na zdravotní pojišťovnu. 

Kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje, ozvu se Vám co nejdříve zpět.
Případně mě zavolejte na tel. číslo 737 851 629.