Mindfulness terapie

František Lomský

MBTT 

(Mindfulness-based transformation therapy / Transformační terapie založená na mindfulness)

Pronásledují vás obavy a úzkosti? Jste náchylní k depresivním stavům? Jste pohlcení a vyčerpaní chronickým stresem? Terapie založená na mindfulness je vědecky ověřená a vysoce funkční metoda, která již pomohla velkému množství lidí.  

Terapie je určená pro tyto druhy potíží:

 • Úzkosti, chronické obavy
 • Depresivní a postdepresivní stavy, prevence relapsu
 • Zvládání náročných emocí
 • Stres způsobený přepracovaností, obavami či bolestivým onemocněním
 • Nízká sebedůvěra   
 • Vyhoření a vyčerpání
 • Prokrastinace
 • Ztráta smyslu
 • Podpora léčby u všech psychoterapeutických pacientů

Co je mindfulness terapie?

Při práci s klienty v rámci MBTT (mindfulness-based transformation therapy / transformační terapie založená na mindfulness) vycházím z těchto přístupů:

Meditace vhledu (vipassaná) a MBCT (mindfulness-based cognitive therapy / kognitivní terapie založená na všímavosti): vědomé prožívání čtyř základních složek sebezakoušení: smyslového, myšlenkového, emočního a postojového. Přenesení bdělé pozornosti z konceptuálních obsahů mysli na vjemy zakoušené v přítomném okamžiku na úrovni těla a mysli vede k hluboké relaxaci, k rozvoji sebesoucitu a sebepřijetí a k intuitivnímu opuštění emočně-mentálních vzorců, které stojí za většinou emočních poruch. Tento přístup se opírá nejen o empirické poznání, ale také o velké množství vědeckých studií, při nichž byla vysoká účinnost této metody ověřena. 

Kognitivně-behaviorální přístup: je používán v transformačním koučinku a psychoterapeutické praxi. Slouží ke zvědomění postojů vůči emočně náročným situacím a vůči nám samotným. Nevědomá přesvědčení totiž mají vliv na to, jak se cítíme. Změna negativních jádrových či sebelimitujících přesvědčení, případně jejich úplné rozpuštění, vede k pozitivní transformaci emočního prožívání.  

Práce s emočním tělem: emoční sebeprožívání je spojeno nejen s tím, jak uvažujeme, ale také se somatickou oblastí - naším tělem. Díky němu můžeme vstoupit do kontaktu s našimi pocity a následně pracovat na emoční proměně skrze rozvíjení tzv. transformačních postojů.  

Spirituální přístup: jeho základem je prohloubení kontaktu se sebou samým, plné vnímání všech oblastí našeho prožívání (introspektivní pozornost) a rozvinutí transformačních postojů: sebelaskavosti, sebesoucitu, sebepřijetí a zájmu o vlastní prožívání. Vede k rozpuštění emoční bolesti a změně v pohledu na svoji identitu. Namísto tzv. "narativního já" se postupně zakoušíme stále více jako "esenciální já" - autentické, vnitřně svobodné, plně si vědomé sebe sama.

Syntéza těchto přístupů a zejména zvědomění všech rovin našeho prožívání díky mindfulness má silný transformační účinek. Proto tento přístup označuji jako Mindfulness-based transformation therapy (MBTT) / Transformační terapie založená na mindfulness.    

Principy MBTT

 1. Přítomný okamžik: Vnímání prožitků na úrovni těla, mysli a emocí probíhá vždy v přítomném okamžiku. Ať pracujeme s aktuálními obtížemi či se v terapii vracíme do minulosti, vždy se to děje skrze přítomné vědomí. Proto je součástí každé terapie meditace či mindfulness cvičení vedené podle individuálních potřeb konkrétního člověka.
 2. Holistický pohled: Tělo, emoce a mysl jsou tři aspekty jednoho systému, který si přirozeně hledá vlastní rovnováhu. Když dojde k jejímu vychýlení, hledá tento systém kompenzační formy, jak najít novou rovnováhu. Proto je naše sebevnímání a chování v reálném světě (závislosti, vztahové potíže, prokrastinace, neschopnost regulovat emoce ad.) často odrazem toho, co jsme prožili v minulosti (např. dětská či vztahová traumata). Díky tomu porozumění vlastním potížím a psychologický vhled mohou přinést emoční úlevu. Stejně tak i opačně práce s emocemi může změnit vlastní sebepochopení a sebevztahování. Emoční a mentální sebeprožívání se rovněž odráží na somatické rovině.
 3. Transformační postoje: Sebepřijetí, laskavost a soucit k vlastní osobě, stejně jako potřeba porozumět vlastnímu sebeprožívání jsou základními katalyzátory vnitřní proměny. Souvisí s nimi postupné opouštění zraňujících postojů, jako jsou vzorce lpění a odporu k zakoušeným fenoménům.
 4. Odlehčený a hravý přístup: Terapie je proces, který vyžaduje opravdovost a skutečný zájem. To však neznamená brát se příliš vážně – jak na straně klienta, tak terapeuta. Humor v ten správný okamžik je ingrediencí, která dokáže rozpustit napětí, prohloubit vnitřní lehkost a umožňuje odstup od sebe sama.
 5. Intuitivní přístup, který nelpí na rigidních pravidlech. Řídí se individualitou a potřebami člověka, který přichází na terapii. Proto se s některými lidmi více medituje, s jinými se vychází více z kognitivně-behaviorálního přístupu, s dalšími klienty hledáme nový postoj k emočnímu sebeprožívání. Samotná meditace je také vždy vedena podle potřeb konkrétního člověka (relaxace, jednobodové soustředění, vhledové soustředění, práce s tzv. oporami pozornosti, vizualizace, rozvíjení transformačních postojů apod.)
 6. Rovnocenný vztah mezi terapeutem a klientemZásadně se vyhýbám termínu pacient a osobně příliš nepoužívám ani slovo "klient". Terapii vnímám jako prostor, kde se potkává energie dvou lidských bytostí a ve kterém může dojít k téměř alchymické proměně díky setkání různých lidských kvalit. Terapeut je jenom nástrojem, skutečná transformace probíhá díky vědomí v přítomném okamžiku a otevřenosti člověka, který na terapii přichází.

Pár slov o mně

Meditaci jsem se začal věnovat v roce 1997, a od roku 2000 pak zejména meditaci vhledu (vipassaná), která je založena na rozvíjení vědomí přítomného okamžiku - mindfulness. Během prvních deseti let jsem meditoval téměř v každém volném čase - všechny dovolené jsem trávil na meditačních ústraních v ČR a zahraničí. Celkově jsem absolvoval více než 2.100 hodin intentivní meditace pod skvělými učiteli jako jsou Ashin Ottama, Steve Armstrong, Chritopg Titmuss, Bhante Sujiva, Sean Pritchard ad. Současně s tím jsem se věnoval praxi sebepoznání skrze neduální filosofii (advaita), zejména v tradici Ramana Maharshiho, Nisargadatty Maharaje a Rameshe Balsekara.

Ačkoliv jsem si to na začátku neuvědomoval, hlavní motivací k intenzivní meditaci byla potřeba zbavit se emočního utrpení ve všech jeho podobách, ať už šlo o pocit nenaplněnosti, podprahová frustrace, stres, nejistota, vnitřní stud a nízký pocit sebehodnoty/sebevědomí, strach z bolesti a opuštění, oddělení od jednoty a plnosti života, pocit prázdnoty a nedostatečnosti. Cesta meditace měla tedy kromě spirituální dimenze i mocný sebeterapeutický rozměr. Díky němu uvedené bolestivé pocity z velké části odezněly a objevil se vnitřní klid a tiché vědomí vlastní přítomnosti. Současně s tím jsem začal zjišťovat, že sdílení těchto zkušeností je přínosné i pro ostatní.

Postupně jsem začal vést kurzy mindfulness, meditace vhledu (vipassaná) a kurzy zaměřené na integraci, transformaci a zdravé prožívání emocí. Kromě toho se věnuji práci s individuálními klienty v podobě mindfulness terapie a transformačního/životního koučinku. 

Jako obsahový spoluautor jsem se podílel na vzniku první české meditační aplikace Calmio. V roce 2022 mně vyšla v nakladatelství Pointa / Albatros Média kniha "Mindfulness: co vám ještě neřekli?", ve které píši o málo známých, avšak zásadních tématech pro úspěšné rozvíjení mindfulness - mimo jiné o vztahu mindfulness a duševního zdraví. 

Pokud byste chtěli vědět více o mé duchovní a profesionální cestě, uvádím odkaz na rozhovor pro Život v přítomnosti: ZDE.

"Na terapie jsem začala k Františkovi chodit ve chvíli, kdy už jsem sama nevěděla kudy kam. Trápily mě úzkosti, emoční přejídání, vyhoření a chronický stres. Velmi na Františkovi oceňuji jeho profesionální přístup, systematické vedení každé terapie, ucelený přehled o všech našich setkáních, schopnost položit správnou otázku ve správný čas a neposledně jeho diskrétnost, empatii a lidskost. Skrze zvědomování a vizualizaci jsem se postupně učila, jak rozpoznat emoci/pocit, jak s tím pracovat a jak to nechat z těla odejít, popř. jen tak nechat být. Nejsilnější prožitky jsem měla, když jsme postupně rozkrývali nezpracované emoce z dětství, utěšovali vnitřní dítě anebo vraceli do těla sílu/energii. Vždy jsem z terapie odcházela s nadějí, že jsem konečně našla někoho, kdo nejenom rozumí mým potížím, ale hlavně mi ukáže, jak si s nimi SAMA poradit. Františku, moc Vám děkuji!" (Aneta)

Jak sezení probíhají?

Vstupní konzultace, která probíhá telefonicky nebo přes video call, trvá cca 15 min a je zdarma. Během ní si vyjasníme, co přesně vás trápí a jaké jsou vaše potřeby. Každé další sezení trvá 60 minut. Jeho součástí je rozhovor týkající se aktuálních či dlouhodobých potíží, rozvíjení mindfulness, terapeutická cvičení a na míru vedená meditace.

Vstupní konzultaci lze spojit s následným prvním sezením v rámci jednoho setkání. V tom případě trvá první setkání přibližně hodinu a čtvrt.

Sezení probíhají dle domluvy:

 • fyzicky na adrese Centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1
 • fyzicky na adrese Roztylské sady 1103/4, 141 Praha 4 - Spořilov
 • on-line prostřednictvím aplikace ZOOM

Ceník:

Jedno 60min sezení: 800 Kč. 

Částku lze uhradit:

 1. v hotovosti po skončení terapie
 2. převodem na účet č. 6912043/5500
 3. převodem v mobilním bankovnictví prostřednictvím QR kódu. 

Terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou. 

QR kód pro platbu:

Kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje, ozvu se Vám co nejdříve zpět.
Případně mě zavolejte na tel. číslo 737 851 629.