Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky specifikují podrobnosti ohledně registrací, účasti, plateb a vrácení částek za kurzovné u kurzů pořádaných Mindful Coaching.CZ.

Pořadatel

Pořadatelem kurzů je fyzická osoba František Lomský, IČ: 86651374

Kurzy probíhají na základě živnostenského oprávnění vydaného 7. 7. 2004 Úřadem městské části Praha 10. 

Přihlášky a platba

Přihlášky na kurzy se zasílají formou elektronického formuláře. Potvrzení přihlášky kupující obdrží obratem přesměrováním na potvrzovací webovou stránku a do tří dní v e-mailové formě. Jsou akceptovány i přihlášky zaslané e-mailem na adresu mindfulcoaching.cz@gmail.com.

Po odeslání přihlášky se tato stává závaznou.

Platba za kurz může proběhnout on-line platební kartou či převodem na účet 6912043/5500. Kupující vždy obdrží platební doklad v podobě elektronické faktury.

Vrácení částky za kurz

Vrátit částku za kurz v plné výši lze do 60 dní před zahájením kurzu.

Při zrušení účasti na kurzu méně než 60 dní před kurzem a nejpozději do poloviny kurzu (pokud se kurz skládá z více než jednoho setkání) se kupujícímu vrací 50 % částky z ceny kurzu.

Po absolvování více než poloviny kurzu není možné vrátit celou ani poměrnou část ceny kurzu.

Částka bude vrácena v plné, případně 50% výši, na základě žádosti kupujícího. Žádosti o vrácení částky se zasílají na e-mail mindfulcoaching.cz@gmail.com. Není nutné udávat důvod žádosti o vrácení částky.

Vrácení částky za kurz

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit z objektivních důvodů vypsané termíny kurzů. O této skutečnosti informuje účastníky kurzu s dostatečným předstihem a v součinnosti s jejich časovými možnostmi.