Co nabízím

EXEKUTIVNÍ KOUČINK je zaměřený zejména na manažery, kterým pomáhá vyrovnat se s náročnými situacemi v pracovním životě. Mezi největší výzvy patří mezilidské vztahy v rámci týmu, stresová zátěž, vysoká míra zodpovědnosti, leadership, delegování úkolů, budování vlastní integrity, time management či rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Manažer se navíc často ocitá v situaci, kdy nemá možnost komunikovat svoje potíže s kolegy, kteří by byli ve firemní struktuře na stejné úrovni. Kouč může být v tomto případě ideálním partnerem, který koučovanému pomůže podívat se na svoji situaci z odstupu. Koučovaný získá schopnost zorientovat se ve své situaci a nalézt nové cesty a přístupy, které mu umožní vykonávat svoji práci více efektivně a ve větší pohodě sám se sebou i ostatními členy týmu.


TRANSFORMAČNÍ KOUČINK se zabývá hlubšími příčinami našich potíží, kterými bývají nevědomé sebelimitující postoje, návyky, myšlenky, názory a hodnoty. Ty pak ovlivňují vnímaní našich životních situací i nás samých. Cílem koučinku je zvědomění těchto skrytých mentálních blokád, jejich následné opuštění či transformace a tím získání jasného náhledu a motivace pro pozitivní změnu. Koučovaný si díky procesu koučování uvědomí, kde si vytváří vlastní bariéry a překážky. Toto pochopení má transformační charakter a díky němu koučovaný mnohem snáze nalézá svoje vlastní kreativní cesty a způsoby řešení jeho neuspokojivé situace. Transformační koučink je určený jak pro soukromé osoby, tak pro firemní zaměstnance.

MINDFULNESS TRÉNINK (skupinový a individuální) je velice vhodným nástrojem pro zvýšení účinnosti samotného koučovacího procesu. Mindfulness bývá česky překládáno jako „všímavost“, někdy jako „bdělá všímavost“. Jejím hlavním cílem je přivést do plného vědomí zkušenosti našeho prožívání, počínaje tělem, přes myšlenky až po pocity, emoce a automatické návyky a chování. To vede k uvědomění a rozpuštění neprospěšných „mentálních programů“, které blokují naši přirozenou schopnost žít v rovnováze sami se sebou, bez nadměrného stresu a více efektivně a svobodně, pokud jde o naše rozhodování. Jedná se o metodu, která je ověřena nejen empiricky, ale v posledních desetiletích i vědecky mnoha výzkumnými pracemi. V druhé polovině 20. století se stala pevnou součástí západní psychologie. Jistě není náhodou, že „mindfulness tréniky“ nabízí zaměstnancům firmy, které si spojujeme s moderním přístupem k HR a vedení týmů, namátkou jmenujme Google, Nike či Apple.

8-DÍLNÝ KURZ MINDFULNESS (skupinový, do 10 účastníků)

Kurz se skládá z 8 dvouhodinových setkání a jednoho celodenního semináře. Vychází z osvědčeného systému, který byl vytvořen v Center of Mindfulness na University of Massachusetts Medical School, a dále z přístupu dvou britských psychologů a odborníků na mindfulness Dr. Michael Sinclaira a Josie Seydel, kteří svoje poznatky shrnuli v publikaci „Všímavost: Cesta pro zklidnění mysli pro ty, co nestíhají“ (2013). Při semináři vycházím z vlastní více než 20-leté praxe mindfulness meditace a také používám některé přístupy z koučování. Lze se často dočíst, že mindfulness nás obrací k přítomnému okamžiku, zatímco koučování nás vede k naplnění našich cílů a vizí v budoucnosti. Přítomnost a budoucnost jsou však odrazem naší jedné mentální reality, jsou to dvě propojené nádoby. Pokud chceme v budoucnu dosáhnout svých záměrů, je nezbytné si být plně vědomi našeho současného prožívání, zejména myšlenek, pocitů a naší mentální mapy. Jen pak dokážeme jasně vidět naše skutečné životní cíle a záměry, a budeme mít dost na energie na jejich realizaci.

Součástí každého setkání je:
– teoretická část
– praktický nácvik
– sdílení mezi účastníky kurzu

1) Úvod do mindfulness (MF)

Co je MF a co není
Časté mýty o MF
Kde se MF vzala, trochu historie neuškodí
Co jste o MF chtěli vědět, ale báli jste se zeptat?
Co na to věda?

2) Začínáme s bdělou všímavostí

Čtyři opory pozornosti
Koncentrační předmět
Meditační pozice
Body-scan
Vědomý pohyb
Vědomé jedení
Jak podpořit bdělou všímavost?
Druhy soustředění

3) Jak na stres za pomoci mindfulness

Typy stresu
Symptomy stresu
Jak a proč MF pomáhá
ACCEPT: zmapuj si svůj stres
Mindfulness a fyzická bolest

4) Vědomá práce s myšlenkami

Myšlenkové vzorce jako zdroj stresu
Skryté benefity mentálních vzorců
Sedm návyků jako zdroj stresu
Vědomá práce s myšlenkami
Proč nefunguje pozitivní myšlení?
Ztraceni v myšlenkách, křeček a autopilot

5) Překážky a jak na ně vyzrát

Žádostivost a chtění
Odpor a zloba
Únava a otupělost
Neklid, obavy, výčitky
Pochybnosti
Jak na překážky vyzrát?

6) City a pocity, cesta sebepřijetí

Za vším hledej pocity
Dovolme si emoce
Návrat do reality
Kudy z nudy
Frustrace, netrpělivost a hněv  
Strach a úzkost  
Všechny naše mozky
City a pocity, čím se lišíme od plazů

CELODENNÍ SEMINÁŘ

7) Vědomá komunikace

Nenásilná komunikace (NVC)
Meditace odpuštění
Ticho a čtyři úrovně naslouchání
Stabilita vs. klid
Typy komunikace
Komunikace a MBTI typologie

8) Docenění života, právě začínáme!

Jak na životní trable s moudrostí
Život je vždy celistvý
Cesta laskavosti, soucitu a radosti
Čtyři kroky k uvolnění a vyrovnanosti
Sebeocenění a péče: moje zdroje
Vděčnost a hojnost
Jak poznám, že MF funguje?